OVK Besiktning Dalarna

Dags för OVK? Vi hjälper dig

OVK-besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll

Lagen säger sitt tydliga språk, luften där vi människor vistas ska vara av en godkänd kvalitet. Alla byggnader i Sverige kontrolleras därför kontinuerligt. Tidsintervallen avgörs av verksamhetens art och hur många som vistas där. Mindre privatbostäder som villor och radhus omfattas inte av lagen, men det gör inte att det inte behövs ändå. Kvaliteten på inomhusluften vi andas är faktiskt avgörande för vårt välmående. Man kan helt enkelt bli sjuk eller utveckla allergier om luften är för dålig.

Hur vet man då om luftens kvalitet är godkänd? För att med säkerhet veta luftkvaliteten måste man göra en noggrann kontroll Detta kallas OVK, det vill säga en obligatorisk ventilationskontroll. Det finns krav på att den görs av en certifierad ventilationsfirma. Detta måste göras vart 3:e eller vart 6:e år beroende på byggnadens art. Det är fastighetsägarens ansvar att det görs en OVK samt att fel och brister åtgärdas omgående.

Vi är en certifierad firma inom ventilation och hjälper företag och privatkunder med återkommande OVK-besiktningar och kvalitetssäkrade åtgärder.

Kontakta oss när det är dags för en OVK-besiktning.

besiktning av ventilationskanaler

Fastighetsägaren ansvarar för luftkvaliteten

Ägaren eller den som ansvarar för byggnaden eller fastigheten som är ytterst ansvarig för att det kontinuerligt utförs OVK-besiktning och eventuella åtgärder. Vid allvarliga fel och brister kan till och med fastigheten stängas i väntan på att det vidtas åtgärder. Detta regleras noggrant genom lagar och regler. Samma gäller när ett nytt ventilationssystem ska installeras. Det är mycket viktigt att det nya ventilationssystemet besiktas och godkänns.

När det gäller befintliga ventilationssystem finns det stränga krav på att utföra OVK vart tredje eller vart sjätte år, beroende på vad det är för byggnad.

Hur går en OVK till?

När man genomför en OVK-besiktning kontrolleras byggnadens att ventilationssystemet inte innehåller några luftföroreningar som då kan spridas i byggnaden. Den enda som får göra en OVK är en certifierad kontrollant. Man undersöker också att ventilationssystemet fungerar korrekt, och har lättåtkomliga instruktioner och skötselanvisningar.

När man installerar ett nytt ventilationssystem kontrolleras att funktion och egenskaper stämmer överens med egenskaperna som den ska ha enligt tillverkaren. Vid nästa kontroll säkerställer man att ventilationssystemets funktioner och egenskaper är samma som vid installationen. Vid en OVK ska det också undersökas om det går att vidta åtgärder för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet.

Noggrann dokumentation 

Alla OVK-besiktningar dokumenteras noggrant och resultatet måste redovisas för ägaren. Uppkomna fel och brister och felaktigheter i ventilationsanläggningen måste noga framgå i protokollet. För att protokollen ska vara giltigt måste det undertecknas av en certifierad fackman. Kopior skickas alltid till byggnadsägaren och byggnadsnämnden. Ägaren ansvarar för att åtgärda samtliga brister omgående om sådana föreligger.

Kommunens byggnadsnämnd ansvarar för kontroll och tillsyn av att åtgärderna har gjorts på rätt sätt. Behöver du hjälp med en OVK och med efterföljande åtgärder? Kontakta oss!

 

Kontakta oss för en OVK-besiktning!